De nämnda gång- och cykelvägarna (gc-vägarna) går utmed vägarna 771, 774 och 775, för vilka det statliga Trafikverket är huvudman. Eftersom det såvitt vi vet saknas avtal mellan kommunen och Trafikverket (och dess föregångare Vägverket) torde det vara Trafikverket som ska svara för underhållet även av de här gc-vägarna. Både för långsiktigt asfaltunderhåll m.m. och för det löpande underhållet med plogning och sandning samt slyrensning.

Av hävd har TVSF dock haft hand om och bekostat snö- och slyröjning av dessa gc-vägar, vilket vi också blev ålagda att göra enligt en lantmäteriförrättning från januari 2003. Vi i styrelsen för TVSF frågar oss dock i kraft av vilket juridiskt gällande beslut som Lantmäteriet har gett oss detta uppdrag. Grundläggande avtal mellan parterna (det statliga verket och Nyköpings kommun) saknas uppenbarligen.

Styrelsen har sedan flera år tillbaka förgäves uppmanat Trafikverket och kommunen att träffa  svtal om underhållet av de här gc-vägarna. T.ex. vad gäller gc-vägen mellan tätbebyggelsen i Nyköping och Sjösa finns det ett avtal mellan verket och kommunen om att Trafikverket (staten) ska svara för det långsiktiga underhållet (asfaltunderhåll m.m.), medan kommunen har accepterat att stå för det löpande underhållet av typ snöröjning och klippning av slänter.

Vi efterlyser ett motsvarande avtal också rörande gc-vägarna i Tystberga. Det nuvarande avtalslösa tillståndet är, mycket milt formulerat, helt otillfredsställande för föreningen och dess medlemmar, både ur ekonomisk och juridisk synpunkt. Vad sker t.ex. om en olycka skulle inträffa här? Många skolbarn använder ju dagligen just de här gc-vägarna!

TVSF har genom åren tvingats göra akuta insatser för att laga asfaltskador på de berörda gc-vägarna. Vi kan ju inte låta skolbarn som cyklar omkull betala priset för att kommunen och Trafikverket inte lyckas träffa egentligen fullständigt självklara avtal!

Om det finns några medlemmar i TVSF som har juridisk kompetens inom det här området så är vi i styrelsen mycket angelägna om en kontakt. Vi skulle behöva hjälp med att sätta riktig press på parterna. Tills vidare fortsätter vi vårt redan för flera år sedan inledda arbete med att försöka förmå dem att teckna juridiskt giltiga avtal!