tvsf_startsida2

Vägföreningen har ansvar för skötsel och underhåll av kommunala vägar och vissa grönytor i Tystberga tätort. Styrelsen upphandlar snöröjning och sandning, sandupptagning, asfaltering och andra reparationer på vägarna samt klippning på grönområdena.

Vidare sköter föreningen om dagvattenbrunnarna inom föreningens område. Styrelsen sköter föreningens administration och är kontaktorgan gentemot kommunen. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet (föreningsstämman).

Nyköpings Kommun ansvarar för gatubelysning, lekplatser, vatten och avlopp samt trädgårdstippen. liksom återvinningsstationen mellan parkeringen vid Coop Nära och järnvägen. Den stationen är öppen en eftermiddag varannan vecka.

FTI (Förpacknings- & Tidningsinsamlingen) sköter den alltid öppna återvinningsstationen ”bakom” Coop Nära.

Statliga Trafikverket ansvarar för snöröjning och annat underhåll av Stationsvägen (väg 771) och Stockholmsvägen (väg 774).

Fel och brister på de olika ansvarsområdena ska anmälas till respektive huvudman.
Vägföreningens styrelse tar givetvis emot och vidarebefordrar eventuella anmälningar.

Ta därför alltid kontakt med någon i styrelsen om det dyker upp något problem.

Tystberga Vägförening bildades 1967, av dåvarande Tystberga Kommun. Föreningen är numera en av ett tiotal så kallade tätortsvägföreningar inom Nyköpings Kommun. Föreningen är medlem i Riksförbundet Enskilda Vägar.