Vad gör Tystberga vägförening? Vilka är medlemmar?

Alla som äger en fastighet eller är delägare i en fastighet i Tystberga ansvarar gemensamt för väghållningen (vägunderhåll, snöröjning m.m.) inom Tystberga tätort, med undantag för Stationsvägen och Stockholmsvägen, som det statliga Trafikverket har ansvar för. Fastighetsägarna ansvarar också genom vägföreningen gemensamt för skötseln av vissa grönytor.

Därför måste samtliga ägare till de fastigheter, som enligt beslut av Lantmäteriet ingår i Tystberga vägförening (som juridiskt sett är en s.k. samfällighetsförening), vara medlemmar i vägföreningen. Det är i princip på samma sätt för fastighetsägarna i t.ex. Tystberga som för dem som har en bostadsrättslägenhet i Tystberga. De måste vara medlemmar i bostadsrättsföreningen. Som i sin tur är och måste vara medlem i Tystberga vägförening.

Den statliga Lantmäterimyndigheten bestämmer, genom en särskild förrättning, vilka fastigheter som ska ingå i samfälligheten (i vårt fall således i Tystberga vägförening), och vilka andelstal som ska gälla för varje fastighet. En ”normal” villafastighet har andelstalet 2,0. Hyreshus, bostadsrättsföreningar och kommersiella fastigheter har högre andelstal, obebyggda tomter lägre. Den grundläggande förrättningen som nu gäller för oss genomfördes på nyåret 2002-03.

Det är vid den årliga föreningsstämman (årsmötet) som medlemmarna fattar beslut om föreningens verksamhet. Stämman väljer då också en styrelse, som är föreningens verkställande organ. Vår styrelse ska bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Stämman utser en av de fem ledamöterna i styrelsen till ordförande för det innevarande året. I övrigt beslutar ledamöterna i styrelsen själva vem som ska vara kassör, sekreterare och vägtillsynsperson etc.

Styrelsen ansvarar för det löpande arbetet med väghållning och skötsel av gemensamma grönytor m.m. Men det är Trafikverket och dess entreprenörer som betalar och ansvarar för skötseln av de statliga vägarna i Tystberga (Stationsvägen och Stockholmsvägen). Tystberga vägförenings styrelse kan inte påverka skötseln av de vägar m.m. som ägs av Trafikverket, även om vi naturligtvis inte så sällan försöker att framföra synpunkter till denna myndighet.

Ansvarsfördelningen vad gäller underhållet (asfaltering och vinterunderhåll m.m.) av gång-, cykel- och mopedvägarna utmed väg 771 (Stationsvägen) och 774 (Stockholmsvägen och vägen mellan Tyrsvallen och Tystberga skola) förefaller dock oklar juridiskt och ekonomiskt sett. Vägföreningens styrelse har därför vänt sig till till de berörda parterna (Trafikverket och Nyköpings kommun), och bett dem att teckna avtal (eller uppvisa befintliga avtal) om denna.
Detta har styrelsen arbetat aktivt med sedan många år tillbaka, men hittills utan resultat.

Frågor om trafiksäkerhet har vartefter blivit allt viktigare för vägföreningarna i Sverige. Tystberga vägförening är inget undantag. Många medlemmar, naturligtvis inte minst småbarnsföräldrar, har på föreningsstämmor och på annat sätt uppmanat styrelsen för Tystberga vägförening att verka för att de tillåtna max.hastigheterna sänks på det lokala vägnätet och på den södra, smala och krokiga delen av Stockholmsvägen. Vi har krävt detta sedan våren 2007.

Gatuavdelningen inom Tekniska divisionen i Nyköpings kommun föreslog på sensommaren 2014 i en skrivelse till Länsstyrelsen att den max. tillåtna hastigheten i hela Tystberga tätort skulle sänkas från 50 km/t till 40 km/t i de områden och på de vägsträckor där 50 km/t är tilllåten idag. Vägföreningens styrelse har ställt sig bakom detta förslag, men något beslut har ännu ej fattats av kommunen. Styrelsen har därför bett om ett möte med Bygg- och tekniknämnden om detta. I bästa fall hinner mötet genomföras före vår stämma i mars 2016, och sedan hoppas vi på ett ur trafiksäkerhetssynpunkt positivt beslut av nämnden kort tid därefter.

Styrelsen för Tystberga vägförening i februari 2016

TVSF skötselytor
TVSF skötselytor