Vad gör Tystberga vägförening? Vilka är medlemmar?

Alla som äger en fastighet eller är delägare i en fastighet i Tystberga ansvarar gemensamt för väghållningen (vägunderhåll, snöröjning m.m.) inom Tystberga tätort, med undantag för Stationsvägen och Stockholmsvägen, som det statliga Trafikverket har ansvar för. Fastighetsägarna ansvarar också genom vägföreningen gemensamt för skötseln av vissa grönytor.

Därför måste samtliga ägare till de fastigheter, som enligt beslut av Lantmäteriet ingår i Tystberga vägförening (som juridiskt sett är en s.k. samfällighetsförening), vara medlemmar i vägföreningen. Det är i princip på samma sätt för fastighetsägarna i t.ex. Tystberga som för dem som har en bostadsrättslägenhet i Tystberga. De måste vara medlemmar i bostadsrättsföreningen. Som i sin tur är och måste vara medlem i Tystberga vägförening.

Den statliga Lantmäterimyndigheten bestämmer, genom en särskild förrättning, vilka fastigheter som ska ingå i samfälligheten (i vårt fall således i Tystberga vägförening), och vilka andelstal som ska gälla för varje fastighet. En ”normal” villafastighet har andelstalet 2,0. Hyreshus, bostadsrättsföreningar och kommersiella fastigheter har högre andelstal, obebyggda tomter lägre. Den grundläggande förrättningen som nu gäller för oss genomfördes på nyåret 2002-03.

Det är vid den årliga föreningsstämman (årsmötet) som medlemmarna fattar beslut om föreningens verksamhet. Stämman väljer då också en styrelse, som är föreningens verkställande organ. Vår styrelse ska bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Stämman utser en av de fem ledamöterna i styrelsen till ordförande för det innevarande året. I övrigt beslutar ledamöterna i styrelsen själva vem som ska vara kassör, sekreterare och vägtillsynsperson etc.

Styrelsen ansvarar för det löpande arbetet med väghållning och skötsel av gemensamma grönytor m.m. Men det är Trafikverket och dess entreprenörer som betalar och ansvarar för skötseln av de statliga vägarna i Tystberga (Stationsvägen och Stockholmsvägen). Tystberga vägförenings styrelse kan inte påverka skötseln av de vägar m.m. som ägs av Trafikverket, även om vi naturligtvis inte så sällan försöker att framföra synpunkter till denna myndighet.

Underhållet (asfaltering och vinterunderhåll m.m.) av gång-, cykel- och mopedvägen utmed Stationsvägen svarar vägföreningen för. Gång-, cykel- och mopedvägen mellan Tyrsvallen och Tystberga skola sköter Trafikverket.

På det lokala vägnätet är det 30 km/tim. Vägföreningen jobbar på att få ner hastigheten på genomfartslederna till 40 km/tim

Styrelsen för Tystberga vägförening i november 2020

TVSF skötselytor
TVSF skötselytor