Förebygg:
Genom att göra felanmälan vid skador på gator, skyltar, rännstensbrunnar m.m.

Skicka epost till vagtillsynsman@tystbergavagforening.se:
Uppge gatans namn och nr. där skadan finns. Det underlättar för oss att hitta.

Belysning:
Nyköpings kommun ansvarar för cirka 200 lampor som lyser upp gator, vägar, cykelbanor, gångvägar och parkeringar. Förutom att belysningen ökar säkerheten för trafikanterna bidrar den också till ordning och säkerhet på allmänna platser samt trevligare miljöer .

Länk till Felanmälan gatubelysning

Vatten & Avlopp:
Vid fel på vatten och avloppsledningar utanför egen tomtgräns görs felanmälan till Kommunservice på Tekniska divisionen:
Tfn växel 0155 24 88 00
kundtjanst.va.renh@nykoping.se

Eller gå in kommunens hemsida här:
Länk till Felanmälan vatten & avlopp

Utanför kontorstid:
Länsalarmeringcentralen
Tfn 08 454 22 03

Var går gränsen mellan de ledningar som tillhör fastigheten och det som kommunen ansvarar för?

Normalt är ledningar i gatan kommunens och ledningarna på tomten fastighetsägarens.

Om det blir något fel på förbindelsen mellan kommunens ledningar och huset, till exempel stopp i avloppet eller läcka, så åtgärdar kommunen fel på sina delar av ledningarna. Vid fel på fastighetens ledningar ansvarar fastighetsägaren själv för att åtgärda felen.

Kontakt- Gatuförvaltningen