Ladda ner broschyren:

Klipp till, om bla häckar, buskar.

OBS! Broschyren gäller Tyresö kommun men kommer att ersättas av Nyköpings kommun när den är klar.

____________________________________________________________________

Borttagande av skymmande och hindrande växtlighet.

h01

En häck eller staket kan utgöra en trafikfara för de små oskyddade trafikanterna.

Fastighetsägare är skyldiga att beskära träd, häckar, buskar etc. enligt nedanstående exempel.

För att förbättra sikten ur trafiksäkerhetssynpunkt, samt öka framkomligheten, finns det krav på dig som fastighetsägare utifrån den lantmäteriförrättning som finns för Tystberga samhälle.

___________________________________________________________________

Borttagande av skymmande och hindrande växtlighet.

h02För att förbättra sikten ur trafiksäkerhetssynpunkt, samt öka framkomligheten, ber vi dig beskära träd, häckar, buskar etc. enligt figuren.

Har du tomt intill gatan?
För framkomligheten är det givetvis bäst att du inte har träd eller buskar som växer över gångbana, cykelbana och gata utanför tomtgräns. Om så är fallet, gäller följande:

Över gångbanan måste du ta bort växtligheten upp till 2,2 m, och över cykelbanan upp till 3,0 m. Då slår inte grenarna gående och cyklister i ansiktet eller skymmer sikt och trafikmärken.

Över körbanan måste det vara 4,7 m. fri höjd.

Häck och dylikt får ej gå ut över tomtgränsen.

____________________________________________________________________

Har du hörntomt?

h03För trafiksäkerheten krävs god sikt i gatukorsningar. Figuren till höger visar siktområde för gatukorsning inom bostadsområde. Växtlighet får inom siktområdet inte vara högre än 80 cm över angränsande körbana.

____________________________________________________________________

Skyltar, vägmärken och belysning.

h04Fastighetsägaren är skyldig att se till att buskar, träd och växter på sin tomt inte skymmer skyltar och vägmärken eller som hindrar ljuset ifrån gatubelysningen.
_____________________________________________________________________

Utfart från fastighet

h05finns det en rekommendation hur det ska se ut. Obs. detta är inget krav utifrån gällande förrättning i Tystberga utan endast en rekommendation för din egen skull och för den som färdas på gatan.