Kategori: Trafikverket

Verksamhetsplan 2018

• Inventering av naturområden
• Slyröjning och gallring av utvalda naturområden
• Söka extra bidrag för gallring och slyröjning
• Se över behovet av nya bänkar
• Se över behovet av nya/flytta latrintunnor
• Skötselplan ska tas fram för vägar och grönytor
• Installation av eluttag för julgran
• Planera för omläggning av L-stöd/mur på Skogsvägen/Offerter begärda
• Inspektion av samtliga vägar/reparationsbehov
• Måla staket Knektvägen
• Driva in obetalda avgifter via Kronofogden
• Rensning av dagvattenbrunnar/entreprenör Suez
• Etablera kontakt med närliggande vägföreningar inför möte med kommunen
• Se över vägföreningens fonder för bästa avkastning
• Kontakt med Trafikverket angående överdikning av utvalda delar av Stationsvägen

Styrelsen Tystberga Vägförening

Informationsmöte om Ostlänken

Företagarföreningen Tystberga:

Tid: Måndag 9 maj kl 18.30
Plats: Öknaskolans matsal

Christian Udin, kommunens Ostlänkansvarige, samt även ansvarig från Trafikverket kommer och informerar och vi får möjlighet att ställa frågor.

Kaffe och smörgås serveras.

Medlemmar i företagarföreningen bjuds på förtäring. Ej medlemmar betalar självkostnadspris.

Anmälan senast 4 maj till Ann Axelsson, tel/SMS 0708-570223 eller maila ann.axelsson@sodertuna.se

Reglering av ansvaret för underhållet av gång- och cykelvägarna utmed Stationsvägen och mellan Tystberga och Tystberga skola

De nämnda gång- och cykelvägarna (gc-vägarna) går utmed vägarna 771, 774 och 775, för vilka det statliga Trafikverket är huvudman. Eftersom det såvitt vi vet saknas avtal mellan kommunen och Trafikverket (och dess föregångare Vägverket) torde det vara Trafikverket som ska svara för underhållet även av de här gc-vägarna. Både för långsiktigt asfaltunderhåll m.m. och för det löpande underhållet med plogning och sandning samt slyrensning.

Läs mer

Gång- och cykelvägen mellan järnvägsövergången och Coop Nära

Som bekant har återvinningsstationen för förpackningar och tidningar (FTI) i somras flyttats några tiotal meter österut till nuvarande plats alldeles bakom butiksfastigheten. På den gamla platsen för FTIs station, som nu har inhägnats, har Renhållningen i Nyköpings kommun anlagt en återvinningsstation som är öppen var 14:e dag men övrig tid låst.

TVSF har lämnat tillstånd till Vattenfall att gräva ett schakt här för att dra fram en elkabel till en ny belysningsmast.  Renhållningen i Nyköpings kommun har anlagt en ny gång- och cykelväg mellan de båda återvinningsstationerna, eftersom den tidigare vägen här har stängts av genom staketet runt kommunens återvinningsstation.

Läs mer

Dräneringsarbeten mellan järnvägen och Coop Nära

Efter ett flertal påstötningar från TVSF sedan många år tillbaka har Trafikverkets entreprenör NCC Roads sedan i somras rensat brunnar, diken, ledningar och vägtrummor i och i anslutning till ”våtmarken” mellan järnvägsövergången och Coop Nära. Också Nyköpings vatten har bekostat dikesröjning här, och under hösten har TVSF låtit rensa det stora diket som går på kommunens fastighet söder om Stationsvägen. Detta har väsentligt förbättrat dräneringen här.

TVSFs styrelse har också haft kontakter med Trafikverket om att på sikt kunna få ”våtmarken” här utfylld. Detta borde med fördel kunna ske i samband med planerad framtida bebyggelse vid Stationsvägen och/eller Dramatörvägen. Det förefaller som om man från Trafikverkets sida nu är positiv till en sådan utfyllnad.

Sänkning av den maximalt tillåtna hastigheten på södra delen av Stockholmsvägen och på det lokala vägnätet i hela Tystberga.

Vid den samrådsträff som dåvarande Vägverket (nuvarande Trafikverket) ordnade i Tystberga Bygdegård på våren 2009 kom företrädare för Vägverket och de närvarande tystbergaborna överens om att den tillåtna max.hastigheten på den södra delen av Stockholmsvägen borde sänkas från 50 till 30 km/timme. Genom uttalanden vid ett par av TVSFs årsmöten sedan dess har styrelsen uppmanats att arbeta aktivt för en sådan sänkning, och för att en sänkning ska ske också på det lokala vägnätet där hastigheten idag fortfarande är 50 km/timme.

Läs mer