Efter ett flertal påstötningar från TVSF sedan många år tillbaka har Trafikverkets entreprenör NCC Roads sedan i somras rensat brunnar, diken, ledningar och vägtrummor i och i anslutning till ”våtmarken” mellan järnvägsövergången och Coop Nära. Också Nyköpings vatten har bekostat dikesröjning här, och under hösten har TVSF låtit rensa det stora diket som går på kommunens fastighet söder om Stationsvägen. Detta har väsentligt förbättrat dräneringen här.

TVSFs styrelse har också haft kontakter med Trafikverket om att på sikt kunna få ”våtmarken” här utfylld. Detta borde med fördel kunna ske i samband med planerad framtida bebyggelse vid Stationsvägen och/eller Dramatörvägen. Det förefaller som om man från Trafikverkets sida nu är positiv till en sådan utfyllnad.