Vid den samrådsträff som dåvarande Vägverket (nuvarande Trafikverket) ordnade i Tystberga Bygdegård på våren 2009 kom företrädare för Vägverket och de närvarande tystbergaborna överens om att den tillåtna max.hastigheten på den södra delen av Stockholmsvägen borde sänkas från 50 till 30 km/timme. Genom uttalanden vid ett par av TVSFs årsmöten sedan dess har styrelsen uppmanats att arbeta aktivt för en sådan sänkning, och för att en sänkning ska ske också på det lokala vägnätet där hastigheten idag fortfarande är 50 km/timme.

Styrelsen skrev därför på våren 2014 till Länsstyrelsen och begärde en sådan sänkning av max.hastigheten. Länsstyrelsen remitterade ärendet vidare till kommunen, som är den myndighet som ska fatta sådana beslut. Nyköpings kommun inkom den 1 augusti 2014 med ett remissvar till Länsstyrelsen som gick ut på att hastigheten i de här aktuella fallen borde sänkas från 50 till 40 km/timme.

TVSFs styrelse ställde sig bakom detta förslag, vilket vi meddelade Länsstyrelsen och kommunen. Vi har därefter vid ett par tillfällen efterlyst kommunens beslut i ärendet, senast vid ett möte med tjänstemän vid Gatuavdelningen i månadsskiftet oktober/november 2015. Eftersom inget har skett så beslutade TVSFs styrelse i slutet av november att göra en uppvaktning av politiker i Bygg- och tekniknämnden under januari 2016 i det här viktiga ärendet.