Som bekant har återvinningsstationen för förpackningar och tidningar (FTI) i somras flyttats några tiotal meter österut till nuvarande plats alldeles bakom butiksfastigheten. På den gamla platsen för FTIs station, som nu har inhägnats, har Renhållningen i Nyköpings kommun anlagt en återvinningsstation som är öppen var 14:e dag men övrig tid låst.

TVSF har lämnat tillstånd till Vattenfall att gräva ett schakt här för att dra fram en elkabel till en ny belysningsmast.  Renhållningen i Nyköpings kommun har anlagt en ny gång- och cykelväg mellan de båda återvinningsstationerna, eftersom den tidigare vägen här har stängts av genom staketet runt kommunens återvinningsstation.

TVSF har vidare fått tillstånd av Trafikverket att ta ner några mindre träd utmed den nya gång- och cykelvägen, något som krävs för att det ska gå att snöröja den här sträckan med maskin. Vi har då också inventerat förekomsten av ledningar och kablar inom området som måste beaktas då vi utför markarbeten här.

Vägbelysning ingår inte i TVSFs åtaganden, men vi kommer att framföra till Renhållningen i Nyköping att det finns ett akut behov av att ordna sådan kring FTIs återvinningsstation. TVSF kommer givetvis att ge grävningstillstånd för de ledningsarbeten som krävs för detta ändamål.