Kategori: Underhållsarbeten

Verksamhetsplan 2018

• Inventering av naturområden
• Slyröjning och gallring av utvalda naturområden
• Söka extra bidrag för gallring och slyröjning
• Se över behovet av nya bänkar
• Se över behovet av nya/flytta latrintunnor
• Skötselplan ska tas fram för vägar och grönytor
• Installation av eluttag för julgran
• Planera för omläggning av L-stöd/mur på Skogsvägen/Offerter begärda
• Inspektion av samtliga vägar/reparationsbehov
• Måla staket Knektvägen
• Driva in obetalda avgifter via Kronofogden
• Rensning av dagvattenbrunnar/entreprenör Suez
• Etablera kontakt med närliggande vägföreningar inför möte med kommunen
• Se över vägföreningens fonder för bästa avkastning
• Kontakt med Trafikverket angående överdikning av utvalda delar av Stationsvägen

Styrelsen Tystberga Vägförening

Ny entreprenör för sommarunderhållet

Sedan 1 Juni har TVSF anlitat en ny entreprenör – Svevia – för sommarunderhållet såsom gräsklippning och tömning av hundlatrinerna (en gång i veckan).

Knektvägen avstängt pga trädfällning

Underhåll Knektvägen - Vintervägen

© Nyköpings kommuns karttjänst http://kartor.nykoping.se

Under en veckas tid – från torsdag 19/1 till 26/1 – kommer cykel- och gångbana mellan Knektvägen och Vintervägen/Rönnvägen vara avstängt för trädfällning och skogsröj.

Asfaltering av fiberschakt

Grävningen av fiberschakt i Tystberga var nästan helt klar en dryg vecka in i december. Det har gått mycket snabbare än beräknat. Skanska Asfalt och Betong i Oxelösund planerar att redan under veckan 7-11 december asfaltera de tvärsgående fiberschakten för att underlätta snöröjningen i vinter. Schakten längs med vägarna asfalteras först till våren, det är bra om de sätter sig till dess.

Reglering av ansvaret för underhållet av gång- och cykelvägarna utmed Stationsvägen och mellan Tystberga och Tystberga skola

De nämnda gång- och cykelvägarna (gc-vägarna) går utmed vägarna 771, 774 och 775, för vilka det statliga Trafikverket är huvudman. Eftersom det såvitt vi vet saknas avtal mellan kommunen och Trafikverket (och dess föregångare Vägverket) torde det vara Trafikverket som ska svara för underhållet även av de här gc-vägarna. Både för långsiktigt asfaltunderhåll m.m. och för det löpande underhållet med plogning och sandning samt slyrensning.

Läs mer

Asfaltarbeten under hösten 2015 och 2016

Föreningens entreprenör Skanska Asfalt & Betong AB har under senhösten 2015 genomfört mindre asfaltarbeten, typ lagning av potthål, på ett tiotal olika ställen i Tystberga. Enligt beslut av årsmötet 2014 ska mera omfattande asfaltarbeten utföras omkring vart femte år, medan akuta mindre arbeten naturligtvis sker varje år. Sedan 2014 sätter föreningen av ca 200.000 kr årligen i en ”asfaltfond” för att finansiera större asfaltarbeten omkring vart 5:e år.
Efter vintern 2015-16 kommer som vanligt en väginspektion att utföras, och vi kan redan nu tala om att det kommer att utföras asfaltarbeten bl.a. på Björkgårdsvägen nära parkeringen till Björkgården.
Avtal har tecknats mellan Skanska AB och TVSF om asfaltering (ny toppbeläggning) av hela Villavägen under hösten 2016. TVSF har ansökt till Nyköpings kommun om ett extra asfalt-bidrag på 150.000 kr för detta. Kommunens beslut kommer att tas under våren 2016.

Anläggande av ett fibernät (öppet stadsnät) i Tystberga tätort

Anläggandet av fibernätet i Tystberga sker genom samarbete mellan Gästabudstaden AB, den ideella Bredbandsgruppen inom Bygderådet (TN, Tystbergabygdens Nätverk), den likaså ideella föreningen Tystberga Byalag och Tystberga Vägsamfällighetsförening (TVSF).

Bredbandsgruppen började i augusti 2015 att dela ut enkla tomtkartor och markupplåtelseavtal till de ca 175 fastighetsägare och medlemmar i Tystberga vägförening som då hade skrivit på avtal om indragning av fiber för 15.000 kr per anslutning.

Läs mer