Anläggandet av fibernätet i Tystberga sker genom samarbete mellan Gästabudstaden AB, den ideella Bredbandsgruppen inom Bygderådet (TN, Tystbergabygdens Nätverk), den likaså ideella föreningen Tystberga Byalag och Tystberga Vägsamfällighetsförening (TVSF).

Bredbandsgruppen började i augusti 2015 att dela ut enkla tomtkartor och markupplåtelseavtal till de ca 175 fastighetsägare och medlemmar i Tystberga vägförening som då hade skrivit på avtal om indragning av fiber för 15.000 kr per anslutning.


Det här gjordes på uppdrag av det kommunala bolaget Gästabudstaden AB, som har hand om utbyggnad av fibernät inom Nyköpings kommun. Sedan dess har ytterligare ett 25-tal fastighetsägare  tecknat avtal med Gästabudstaden.

Den 21 september inledde Gästabudstadens entreprenör Klerdals Gräv och Spräng AB gräv-arbeten i Tystberga tätort. Schakt för nedläggning av rör för fiber drogs fram utmed vägarna i Tystberga, och grävning inleddes från anslutningspunkter vid tomtgränserna till de berörda husen, utom i de fall då fastighetsägarna hade anmält att de önskade gräva själva.

Starten skedde i den östra delen av orten, i området vid Vintervägen inklusive vattentornet och masten vid detta. Redan ett par veckor senare hade flera tiotal villor här fått rör för fiber framdragna till husen. Arbetet fortsatte sedan i området kring Sommarvägen och därpå kring Villavägen och i övriga delar av Tystberga väster om Stockholmsvägen. Flera grävlag kunde nu sättas in.

Under november månad fortsatte grävarbetena i den del av Tystberga som ligger söder om järnvägen. Tack vare den milda hösten kommer grävarbetena att i huvudsak vara avslutade innan tjälen går i marken vintern 2015-16.

Ett gott råd till alla som har beställt fiberanslutning är att avvakta med att säga upp nuvarande avtal med era operatörer – men att vara försiktig med att teckna nya avtal med lång löptid. De som vill ha kvar fast telefoni och sitt nuvarande 0155-nummer ska absolut inte säga upp nuvarande avtal. I stället ska man meddela den operatör (av de operatörer som Gästabud-staden anvisar) som man väljer när fiberanslutningen sker våren 2016 att man vill byta bolag, d.v.s. man ska se till att den nye operatören tar över avtalet från den tidigare operatören. Detta gör den nye operatören utan kostnad, och man får ha kvar sitt tidigare 0155-nummer!

Medlemmarna i TVSF beslutade på en extra årsstämma i juni 2015 enhälligt att tidigarelägga en till 2018 planerad omasfaltering av Villavägen till hösten 2016.

På så sätt undviker vi att Gästabudstadens entreprenör asfalterar schakten för fiber på Villavägen under 2016, varefter vägföreningens entreprenör asfalterar hela Villavägen igen två år senare. I samband med asfaltarbetena på Villavägen hösten 2016 kommer vägföreningens entreprenör Skanska AB att erbjuda de fastighetsägare vid vägen som så önskar att beställa asfaltering av infarter av Skanska till ett förmånligt pris. Det här återkommer vi med information om till våren 2016.