Vinterhälsning 2016

Vinter och snö.
För att snöröjningen ska bli så snabb och effektiv som möjlig så behöver vi underlätta för entreprenören. Parkera inte fordon utmed gatan så att snöröjaren tvingas sicksacka sig fram – tills
ammans kan vi spara pengar.

Parkeringsregler
Kom ihåg att Nyköping kommuns parkeringsregler även gäller i Tystberga, dvs. man får parkera på gatan max. 24 timmar därefter ska bilen flyttas.
P-böter har nyligen delats ut på vissa gator i Tystberga.

Till alla barn (och vuxna)
Vi vill även göra er uppmärksam på att det bara sandas på ena sidan av gatorna. Detta med hänsyn till de som använder spark och alla som drar barn med pulka.

God Jul och Gott Nytt År önskar styrelsen i Tystberga Vägförening!

Informationsmöte om Ostlänken

Företagarföreningen Tystberga:

Tid: Måndag 9 maj kl 18.30
Plats: Öknaskolans matsal

Christian Udin, kommunens Ostlänkansvarige, samt även ansvarig från Trafikverket kommer och informerar och vi får möjlighet att ställa frågor.

Kaffe och smörgås serveras.

Medlemmar i företagarföreningen bjuds på förtäring. Ej medlemmar betalar självkostnadspris.

Anmälan senast 4 maj till Ann Axelsson, tel/SMS 0708-570223 eller maila ann.axelsson@sodertuna.se

Ordinarie föreningsstämma 2015

Vid TVF årsmöte samlade 25 medlemmar (inklusive styrelsen). Årsmötesprotokoll och inbetalningskort delas ut under veckan men kan även laddas ner här:

tvf_protokoll_arsmote_160324

Sandning på halva vägen i Tystberga! Men vilken halva?

Vägföreningens entreprenör för snöröjning och sandning, Stefan, kommer lite på prov att i första hand sanda vägarna på den sida där gatlyktorna står.

Detta därför att det finns många barn men också vuxna i Tystberga som försöker att åka skidor eller spark, och åka eller dra pulkor etc ute på våra vägar. Det går inget vidare om det är sandat på båda sidor av vägen.

Vinter i Tystberga

Äntligen vinter i Tystbergabygden.

Därför: Om du går på vägarna så välj att gå på den sida där belysningen finns. Där är det förhoppningsvis bra sandat. Men sätt gärna broddar under skorna och ha reflexer när det är mörkt. Det här är både billiga och förebyggande livförsäkringar!

Ha en bra vinter i Tystberga, också ute på vägarna! Väl mött!

Styrelsen för Tystberga vägförening den 22 januari 2016

Asfaltering av fiberschakt

Grävningen av fiberschakt i Tystberga var nästan helt klar en dryg vecka in i december. Det har gått mycket snabbare än beräknat. Skanska Asfalt och Betong i Oxelösund planerar att redan under veckan 7-11 december asfaltera de tvärsgående fiberschakten för att underlätta snöröjningen i vinter. Schakten längs med vägarna asfalteras först till våren, det är bra om de sätter sig till dess.

Akut fara i Tystberga

Under stormen Helga blåste på kvällen fredagen den 4 december 2015 ett ganska stort träd ner och blockerade helt gång- och cykelvägen mellan Bergvägen och lekplatsen vid Vintervägen. Dessbättre ”missade” träden Vattenfalls transformatorkur vid den här vägen med någon meter. Annars hade nog en stor del av Tystberga mörklagts. Ett mindre träd riskerar dock att rasa ner rätt över transformatorn.

Det här anmäldes till Vattenfall under fredagskvällen. Vi kommer också att anmäla detta till Parkförvaltningen i Nyköpings kommun måndag morgon. Förhoppningsvis röjs området snarast.

Men vi varnar för att låta barn (och andra) gå den här vägen de närmaste dagarna. Det finns risk både för att ytterligare träd och grenar rasar ner och kan vålla personskador, och det finns också risk för överslag m.m. som kan medföra livsfarliga elskador! En belysningsstolpe här kan också vara skadad och farlig!

Styrelsen för Tystberga vägförening lördag den 5 december 2015

Reglering av ansvaret för underhållet av gång- och cykelvägarna utmed Stationsvägen och mellan Tystberga och Tystberga skola

De nämnda gång- och cykelvägarna (gc-vägarna) går utmed vägarna 771, 774 och 775, för vilka det statliga Trafikverket är huvudman. Eftersom det såvitt vi vet saknas avtal mellan kommunen och Trafikverket (och dess föregångare Vägverket) torde det vara Trafikverket som ska svara för underhållet även av de här gc-vägarna. Både för långsiktigt asfaltunderhåll m.m. och för det löpande underhållet med plogning och sandning samt slyrensning.

Läs mer

Gång- och cykelvägen mellan järnvägsövergången och Coop Nära

Som bekant har återvinningsstationen för förpackningar och tidningar (FTI) i somras flyttats några tiotal meter österut till nuvarande plats alldeles bakom butiksfastigheten. På den gamla platsen för FTIs station, som nu har inhägnats, har Renhållningen i Nyköpings kommun anlagt en återvinningsstation som är öppen var 14:e dag men övrig tid låst.

TVSF har lämnat tillstånd till Vattenfall att gräva ett schakt här för att dra fram en elkabel till en ny belysningsmast.  Renhållningen i Nyköpings kommun har anlagt en ny gång- och cykelväg mellan de båda återvinningsstationerna, eftersom den tidigare vägen här har stängts av genom staketet runt kommunens återvinningsstation.

Läs mer

Dräneringsarbeten mellan järnvägen och Coop Nära

Efter ett flertal påstötningar från TVSF sedan många år tillbaka har Trafikverkets entreprenör NCC Roads sedan i somras rensat brunnar, diken, ledningar och vägtrummor i och i anslutning till ”våtmarken” mellan järnvägsövergången och Coop Nära. Också Nyköpings vatten har bekostat dikesröjning här, och under hösten har TVSF låtit rensa det stora diket som går på kommunens fastighet söder om Stationsvägen. Detta har väsentligt förbättrat dräneringen här.

TVSFs styrelse har också haft kontakter med Trafikverket om att på sikt kunna få ”våtmarken” här utfylld. Detta borde med fördel kunna ske i samband med planerad framtida bebyggelse vid Stationsvägen och/eller Dramatörvägen. Det förefaller som om man från Trafikverkets sida nu är positiv till en sådan utfyllnad.

Asfaltarbeten under hösten 2015 och 2016

Föreningens entreprenör Skanska Asfalt & Betong AB har under senhösten 2015 genomfört mindre asfaltarbeten, typ lagning av potthål, på ett tiotal olika ställen i Tystberga. Enligt beslut av årsmötet 2014 ska mera omfattande asfaltarbeten utföras omkring vart femte år, medan akuta mindre arbeten naturligtvis sker varje år. Sedan 2014 sätter föreningen av ca 200.000 kr årligen i en ”asfaltfond” för att finansiera större asfaltarbeten omkring vart 5:e år.
Efter vintern 2015-16 kommer som vanligt en väginspektion att utföras, och vi kan redan nu tala om att det kommer att utföras asfaltarbeten bl.a. på Björkgårdsvägen nära parkeringen till Björkgården.
Avtal har tecknats mellan Skanska AB och TVSF om asfaltering (ny toppbeläggning) av hela Villavägen under hösten 2016. TVSF har ansökt till Nyköpings kommun om ett extra asfalt-bidrag på 150.000 kr för detta. Kommunens beslut kommer att tas under våren 2016.