Sida 3 av 3

Gång- och cykelvägen mellan järnvägsövergången och Coop Nära

Som bekant har återvinningsstationen för förpackningar och tidningar (FTI) i somras flyttats några tiotal meter österut till nuvarande plats alldeles bakom butiksfastigheten. På den gamla platsen för FTIs station, som nu har inhägnats, har Renhållningen i Nyköpings kommun anlagt en återvinningsstation som är öppen var 14:e dag men övrig tid låst.

TVSF har lämnat tillstånd till Vattenfall att gräva ett schakt här för att dra fram en elkabel till en ny belysningsmast.  Renhållningen i Nyköpings kommun har anlagt en ny gång- och cykelväg mellan de båda återvinningsstationerna, eftersom den tidigare vägen här har stängts av genom staketet runt kommunens återvinningsstation.

Läs mer →

Dräneringsarbeten mellan järnvägen och Coop Nära

Efter ett flertal påstötningar från TVSF sedan många år tillbaka har Trafikverkets entreprenör NCC Roads sedan i somras rensat brunnar, diken, ledningar och vägtrummor i och i anslutning till ”våtmarken” mellan järnvägsövergången och Coop Nära. Också Nyköpings vatten har bekostat dikesröjning här, och under hösten har TVSF låtit rensa det stora diket som går på kommunens fastighet söder om Stationsvägen. Detta har väsentligt förbättrat dräneringen här.

TVSFs styrelse har också haft kontakter med Trafikverket om att på sikt kunna få ”våtmarken” här utfylld. Detta borde med fördel kunna ske i samband med planerad framtida bebyggelse vid Stationsvägen och/eller Dramatörvägen. Det förefaller som om man från Trafikverkets sida nu är positiv till en sådan utfyllnad.

Asfaltarbeten under hösten 2015 och 2016

Föreningens entreprenör Skanska Asfalt & Betong AB har under senhösten 2015 genomfört mindre asfaltarbeten, typ lagning av potthål, på ett tiotal olika ställen i Tystberga. Enligt beslut av årsmötet 2014 ska mera omfattande asfaltarbeten utföras omkring vart femte år, medan akuta mindre arbeten naturligtvis sker varje år. Sedan 2014 sätter föreningen av ca 200.000 kr årligen i en ”asfaltfond” för att finansiera större asfaltarbeten omkring vart 5:e år.
Efter vintern 2015-16 kommer som vanligt en väginspektion att utföras, och vi kan redan nu tala om att det kommer att utföras asfaltarbeten bl.a. på Björkgårdsvägen nära parkeringen till Björkgården.
Avtal har tecknats mellan Skanska AB och TVSF om asfaltering (ny toppbeläggning) av hela Villavägen under hösten 2016. TVSF har ansökt till Nyköpings kommun om ett extra asfalt-bidrag på 150.000 kr för detta. Kommunens beslut kommer att tas under våren 2016.

Anläggande av ett fibernät (öppet stadsnät) i Tystberga tätort

Anläggandet av fibernätet i Tystberga sker genom samarbete mellan Gästabudstaden AB, den ideella Bredbandsgruppen inom Bygderådet (TN, Tystbergabygdens Nätverk), den likaså ideella föreningen Tystberga Byalag och Tystberga Vägsamfällighetsförening (TVSF).

Bredbandsgruppen började i augusti 2015 att dela ut enkla tomtkartor och markupplåtelseavtal till de ca 175 fastighetsägare och medlemmar i Tystberga vägförening som då hade skrivit på avtal om indragning av fiber för 15.000 kr per anslutning.

Läs mer →

Sänkning av den maximalt tillåtna hastigheten på södra delen av Stockholmsvägen och på det lokala vägnätet i hela Tystberga.

Vid den samrådsträff som dåvarande Vägverket (nuvarande Trafikverket) ordnade i Tystberga Bygdegård på våren 2009 kom företrädare för Vägverket och de närvarande tystbergaborna överens om att den tillåtna max.hastigheten på den södra delen av Stockholmsvägen borde sänkas från 50 till 30 km/timme. Genom uttalanden vid ett par av TVSFs årsmöten sedan dess har styrelsen uppmanats att arbeta aktivt för en sådan sänkning, och för att en sänkning ska ske också på det lokala vägnätet där hastigheten idag fortfarande är 50 km/timme.

Läs mer →