Kategori: TVF

Verksamhetsplan 2018

• Inventering av naturområden
• Slyröjning och gallring av utvalda naturområden
• Söka extra bidrag för gallring och slyröjning
• Se över behovet av nya bänkar
• Se över behovet av nya/flytta latrintunnor
• Skötselplan ska tas fram för vägar och grönytor
• Installation av eluttag för julgran
• Planera för omläggning av L-stöd/mur på Skogsvägen/Offerter begärda
• Inspektion av samtliga vägar/reparationsbehov
• Måla staket Knektvägen
• Driva in obetalda avgifter via Kronofogden
• Rensning av dagvattenbrunnar/entreprenör Suez
• Etablera kontakt med närliggande vägföreningar inför möte med kommunen
• Se över vägföreningens fonder för bästa avkastning
• Kontakt med Trafikverket angående överdikning av utvalda delar av Stationsvägen

Styrelsen Tystberga Vägförening

Ordinarie föreningsstämma 2018

Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) hölls onsdagen den 21 mars 2018, kl. 19.00 på Café Lyktan, Stationsvägen 16, 611 74 Tystberga

Styrelsens förslag till dagordning

Styrelsens verksamhetsberättelse 2017

Stämmans protokoll 2018

Vinterhälsning 2016

Vinter och snö.
För att snöröjningen ska bli så snabb och effektiv som möjlig så behöver vi underlätta för entreprenören. Parkera inte fordon utmed gatan så att snöröjaren tvingas sicksacka sig fram – tills
ammans kan vi spara pengar.

Parkeringsregler
Kom ihåg att Nyköping kommuns parkeringsregler även gäller i Tystberga, dvs. man får parkera på gatan max. 24 timmar därefter ska bilen flyttas.
P-böter har nyligen delats ut på vissa gator i Tystberga.

Till alla barn (och vuxna)
Vi vill även göra er uppmärksam på att det bara sandas på ena sidan av gatorna. Detta med hänsyn till de som använder spark och alla som drar barn med pulka.

God Jul och Gott Nytt År önskar styrelsen i Tystberga Vägförening!

Sandning på halva vägen i Tystberga! Men vilken halva?

Vägföreningens entreprenör för snöröjning och sandning, Stefan, kommer lite på prov att i första hand sanda vägarna på den sida där gatlyktorna står.

Detta därför att det finns många barn men också vuxna i Tystberga som försöker att åka skidor eller spark, och åka eller dra pulkor etc ute på våra vägar. Det går inget vidare om det är sandat på båda sidor av vägen.

Vinter i Tystberga

Äntligen vinter i Tystbergabygden.

Därför: Om du går på vägarna så välj att gå på den sida där belysningen finns. Där är det förhoppningsvis bra sandat. Men sätt gärna broddar under skorna och ha reflexer när det är mörkt. Det här är både billiga och förebyggande livförsäkringar!

Ha en bra vinter i Tystberga, också ute på vägarna! Väl mött!

Styrelsen för Tystberga vägförening den 22 januari 2016

Akut fara i Tystberga

Under stormen Helga blåste på kvällen fredagen den 4 december 2015 ett ganska stort träd ner och blockerade helt gång- och cykelvägen mellan Bergvägen och lekplatsen vid Vintervägen. Dessbättre ”missade” träden Vattenfalls transformatorkur vid den här vägen med någon meter. Annars hade nog en stor del av Tystberga mörklagts. Ett mindre träd riskerar dock att rasa ner rätt över transformatorn.

Det här anmäldes till Vattenfall under fredagskvällen. Vi kommer också att anmäla detta till Parkförvaltningen i Nyköpings kommun måndag morgon. Förhoppningsvis röjs området snarast.

Men vi varnar för att låta barn (och andra) gå den här vägen de närmaste dagarna. Det finns risk både för att ytterligare träd och grenar rasar ner och kan vålla personskador, och det finns också risk för överslag m.m. som kan medföra livsfarliga elskador! En belysningsstolpe här kan också vara skadad och farlig!

Styrelsen för Tystberga vägförening lördag den 5 december 2015

Asfaltarbeten under hösten 2015 och 2016

Föreningens entreprenör Skanska Asfalt & Betong AB har under senhösten 2015 genomfört mindre asfaltarbeten, typ lagning av potthål, på ett tiotal olika ställen i Tystberga. Enligt beslut av årsmötet 2014 ska mera omfattande asfaltarbeten utföras omkring vart femte år, medan akuta mindre arbeten naturligtvis sker varje år. Sedan 2014 sätter föreningen av ca 200.000 kr årligen i en ”asfaltfond” för att finansiera större asfaltarbeten omkring vart 5:e år.
Efter vintern 2015-16 kommer som vanligt en väginspektion att utföras, och vi kan redan nu tala om att det kommer att utföras asfaltarbeten bl.a. på Björkgårdsvägen nära parkeringen till Björkgården.
Avtal har tecknats mellan Skanska AB och TVSF om asfaltering (ny toppbeläggning) av hela Villavägen under hösten 2016. TVSF har ansökt till Nyköpings kommun om ett extra asfalt-bidrag på 150.000 kr för detta. Kommunens beslut kommer att tas under våren 2016.

Anläggande av ett fibernät (öppet stadsnät) i Tystberga tätort

Anläggandet av fibernätet i Tystberga sker genom samarbete mellan Gästabudstaden AB, den ideella Bredbandsgruppen inom Bygderådet (TN, Tystbergabygdens Nätverk), den likaså ideella föreningen Tystberga Byalag och Tystberga Vägsamfällighetsförening (TVSF).

Bredbandsgruppen började i augusti 2015 att dela ut enkla tomtkartor och markupplåtelseavtal till de ca 175 fastighetsägare och medlemmar i Tystberga vägförening som då hade skrivit på avtal om indragning av fiber för 15.000 kr per anslutning.

Läs mer

Sänkning av den maximalt tillåtna hastigheten på södra delen av Stockholmsvägen och på det lokala vägnätet i hela Tystberga.

Vid den samrådsträff som dåvarande Vägverket (nuvarande Trafikverket) ordnade i Tystberga Bygdegård på våren 2009 kom företrädare för Vägverket och de närvarande tystbergaborna överens om att den tillåtna max.hastigheten på den södra delen av Stockholmsvägen borde sänkas från 50 till 30 km/timme. Genom uttalanden vid ett par av TVSFs årsmöten sedan dess har styrelsen uppmanats att arbeta aktivt för en sådan sänkning, och för att en sänkning ska ske också på det lokala vägnätet där hastigheten idag fortfarande är 50 km/timme.

Läs mer